Distances līgums

Par Preču pārdošanu un piegādi

Rīgā, 2017.gads
SIA „WILL SENSORS”, reģistrācijas Nr. 40103260828, juridiskā adrese: Kaivas iela 33 k-2 – 67, Rīga, LV-1021, tās valdes priekšsēdētājas Ingas Līdumas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk saukts – Pārdevējs, un persona (fiziska vai juridiska), kas veic pasūtījumu interneta veikalā www.willsensors.lv un ir apstiprinājusi, ka ir iepazinusies un piekrīt šī Distances līguma, turpmāk tekstā – Līguma, noteikumiem, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1 Pārdevējs pārdot un piegādā elektroniskās ierīces, turpmāk saukta Prece, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu un Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu, kas noteikta atbilstoši WILL SENSORS tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim, atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

2. Preču pasūtīšanas un pieņemšanas – nodošanas kārtība
2.1. Preces tiek pasūtītas Pircējam, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu interneta veikalā www.willsensors.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., pircēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un citus nepieciešamos rekvizītus, ja pircējs ir juridiska persona, vai personas datus un savu kontaktinformāciju, ja pircējs ir fiziska  persona. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot uz e-pastu: info@willsensors.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.
2.2. Vienlaicīgi ar pasūtījuma veikšanu par Preces iegādi, Pircējs izvēlas vēlamo Preces saņemšanas veidu:
2.2.1.bezmaksas – pasūtīto preci Pircējs saņem Pārdevēja birojā pēc adreses: Dzelzavas iela 127 23, Rīga, LV-1021, darba laika ietvaros no 9:00 līdz 17:00.
2.2.2. par samaksu – uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi ar SIA „Velokurjers” (turpmāk velokurjers), SIA „TNT Latvia” un SIA DPD Latvija (turpmāk kurjerpasts) starpniecību.
2.3. Interneta veikals www.willsensors.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
2.4. Preces izsniegšanu un/vai piegāde tiek veikta tikai pēc pilnas rēķina summas apmaksas SIA „WILL SENSORS” bankas kontā. Ja 3 (trīs) dienu laikā no priekšapmaksas rēķina izsūtīšanas Pircējs nav veicis priekšapmaksas rēķina apmaksu, tad Pirkuma pasūtījums anulējas.
2.5. Ja Preces pasūtījums un apmaksa tiek veikta darba laika ietvaros no 9:00 līdz 12:00, tad Prece tiek izsniegta un/vai piegādāta Pircējam:
2.5.1. tās pašas dienas laikā Pārdevēja birojā pēc adreses: Dzelzavas iela 127, Rīga, LV-1021, Latvija, darba laika ietvaros no 13:00 līdz 17:00, ja Pircējs, veicot Pasūtījumu, ir izvēlējies bezmaksas Preces saņemšanas veidu;
2.5.2. tās pašas dienas laikā ar velokurjeru, ja Preces piegāde ir Rīgas robežās, vai ar nākamās dienas sūtījumu ar kurjerpastu, ja Preces piegāde ir ārpus Rīgas (visā Latvijā).
2.6.  Pircējs pieņem Preci, pārbaudot to kvalitāti un kvantitāti kurjera vai interneta veikala klientu apkalpošanas speciālista klātbūtnē. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Ja veicot Preču piegādi un/vai izsniegšanu, Pārdevējam nav iespēju Pavadzīmi izsniegt Pircējam, tad par piegādes apstiprinājumu kalpo paraksts par sūtījuma saņemšanu.
2.7. Ja piegādājot Preces Pircējam tiek konstatēts, ka piegādātās Preces veidi, apjomi vai kvalitāte neatbilst Pirkuma pasūtījumā norādītajam, Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju un informē Pārdevēju par Preces piegādes nepilnībām.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība
3.1. Interneta veikalā www.willsensors.lv Preces cenas ir norādītas eiro, bez PVN. Pilna pirkuma maksa, tai skaitā PVN un piegādes maksa, ja tādu Pircējs ir izvēlējies, tiek norādīta pasūtījuma apstiprinājumā vai avansa rēķinā un Pavadzīmē.
3.2. Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs vai Preces vērtība.
3.3. Par pasūtīto Preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu iespējams norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu – pēc pasūtījuma apstiprināšanas, www.willsensors.lv klientu apkalpošanas speciālists uz pasūtījumā norādīto e-pastu nosūtīs priekšapmaksas rēķinu. Veicot apmaksu, jānorāda priekšapmaksas numurs.

4. Atteikuma tiesības
4.1. Pircējs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
4.2. Pircējam atsakoties no pirkuma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs saglabā Preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.
4.3. Lai vienotos par Preces atdošanu atpakaļ, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu pa pastu vai e-pastu nosūtītu atteikuma veidlapu SIA „WILL SENSORS” ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.
4.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūtīs SIA „WILL SENSORS” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
4.5. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no šī līguma 4.1 noteiktajā termiņā, SIA „WILL SENSORS” Pircējam atmaksās visus no Pircēja saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA „WILL SENSORS” tika informēta par Pircēja lēmumu atteikties no Distances līguma. SIA „WILL SENSORS” ir tiesības aizturēt šo maksājumu līdz brīdim, kad attiecīgās preces (bez defektiem un trūkumiem) tiek atgrieztas atpakaļ SIA „WILL SENSORS”.
4.6. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:
4.6.1. ja atgrieztā prece ir bojāta vai nav atgriezta pilnā komplektācijā;
4.6.2. ja Pircējs ir atvēris preces iepakojumu, kā rezultātā tā zaudējusi savu nozīmi, īpašības vai kvalitāti;
4.6.3. ja prece izmantota neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, patērētājs zaudē uz preci attiecināmo garantiju;
4.6.4. ja preces izgatavotas pēc pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā individuāla pasūtījuma.
4.7. Pircējam Prece jānodod SIA „WILL SENSORS” birojā pēc adreses: Dzelzavas iela 127, Rīga, LV-1021, Latvija, darba laika ietvaros no 9:00 līdz 17:00, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs SIA „WILL SENSORS” paziņoja savu lēmumu atteikties no Distances līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
4.8. SIA „WILL SENSORS” pieņem Pircēja atgriezto preci, kura nav lietota. Preces atgriešanas izmaksas Pircējs sedz no saviem līdzekļiem.
4.9. Preces atgriešanas tiesības ir paredzētas vienīgi fizisko personu līguma dalībniekiem – kad Pircējs ir fiziska persona, kas nav komersants un neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

5. Garantija
5.1. Visām vietnē www.willsensors.lv pirktajām Precēm ir ražotāja noteiktā garantija un derīguma termiņi.
5.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs. Informācija par ražotāja garantijas termiņu ir meklējama preces aprakstā vai gadījumā, ja nav atrodama attiecīgā informācija, tad pie www.willsensors.lv pārstāvjiem.
5.3. Gadījumos, kad ražotājs kādai Precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Pircējs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
5.4. Juridiskām personām, komersantiem tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
5.5. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt:
5.5.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (bankas maksājumu, pavadzīme);
5.5.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
5.6. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz mehāniski dilstošām detaļām un Preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).
5.7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēju vai lietotāja vainas dēļ, ja Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā.

6. Citi noteikumi
6.1. Šis Līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
6.2. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu ar interneta, telefona vai cita līdzekļa palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par pasūtījumu ar e-pasta starpniecību.
6.3. Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.1 nosacījumus
6.4. Šis Līgums ir saistošs SIA „WILL SENSORS”, Pircējam un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.

Pārdevēja dati:

SIA „WILL SENSORS”
Reģistrācijas numurs: 40103260828
Konta nr.: LV29UNLA0050015295483
Juridiskā adrese: Kaivas iela 33k2-67, Rīga, LV-1021, Latvija
Faktiskā adrese: Dzelzavas iela 127, Rīga, LV-1021
Tālrunis: +371 28005598
E-pasts: info@willsensors.lv