IT kompetences centrs īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008.
Pro
jekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis ir paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām līdz 2025. gada 30. jūnijam īstenojot vismaz 12 nozares un starpnozaru pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 10 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

SIA “DATI Group” un SIA “WILL sensors” pētniecības projekts Nr. 1.1 “Komplicētiem ražošanas procesiem piemērota apstrādē esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājuma izstrāde ražotnes efektivitātes paaugstināšanai (WITPO)” uzsākts 2023. gada novembrī. 2024. gada otrajā ceturksnī ir noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “WITPO arhitektūras projektējums”, kā arī uzsākta aktivitāte “Risinājuma optimizācijas modeļu izstrāde un Platformas implementācija”.

Pētniecības projekta realizācijas periods: 01.11.2023. – 30.04.2025. Pētniecības projekta kopējās izmaksas – 206 180.94 EUR. Atveseļošanas fonda līdzfinansējums –  149 497.11 EUR.

“Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros”.